Wanneer Jezus al geruime tijd met Zijn discipelen wandelt, vraagt Hij aan hen: ” Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is”. En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! (Mat 16:14-16)

Toen Jezus op aarde wandelde was er veel discussie onder de Joden over Jezus. Ook na Zijn dood en opstanding zijn er veel theorieën over Jezus, Zijn positie en Zijn ware bediening. Tijdens deze Bijbelstudie staan wij uitgebreid stil bij Jezus zoals Hij beschreven wordt in de Bijbel. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Jezus in de verschillende religieuze stromingen
  • Wie is Jezus volgens de Bijbel
  • Jezus en de Vader
  • De aankondiging van Zijn komst in het oude testament
  • De opdracht en bediening van Jezus op aarde
  • Jezus als overwinnaar en eeuwige Koning